ET LINK

Etická linka spoločnosti MSM GROUP s.r.o., slúži pre zamestnancov na oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti.

Oznámenie, resp. podnet zamestnanca v dobrej viere je dôverné a oznamovateľ môže zostať v anonymite.

Etická linka spoločnosti MSM GROUP s.r.o., predstavuje pre zamestnancov účinný nástroj a dôveryhodný spôsob na oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti.

Postup podania a preverovania podnetu je definovaný Smernicou, ktorá upresňuje zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.

Etická linka nie je určená na nahlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare a pod. spadajúcich do kompetencie polície, hasičov a záchrannej služby), k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie a k vyrovnávaniu si osobných účtov medzi zamestnancami.

Podnet je možné podať anonymne alebo neanonymne s označením „Etická linka“:

  • § poštou v uzavretej obálke na adresu MSM GROUP s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
  • § elektronickou poštou nepretržite 24 hodín denne na adresu etika@msm.sk

Odoslať podnet

Prosím opíšte prvé 4 písmená zo slova GROUP