Výzva

Výzva na predloženie ponuky:"Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy spoločnosti ZVS IMPEX, akciová spoločnosť - strecha, svetlíky, bleskozvod"

detaily výzvy


Dátum zverejnenia: 10.05.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2019 do 10,00 hod.