Divizionálne usporiadanie v skupine CSG – komplexný projekt divizionálneho usporiadania MSM

Krátky pohľad do histórie

Spoločnosť MSM Martin, s.r.o. sa stala pionierom budovania Slovenskej zbrojárskej skupiny, keď v roku 2013 rozšírila svoje pôsobenie o prevádzku Nováky, vtedy najmä so zameraním na servis munície, skladovanie a delaboráciu, a v roku 2014 rozšírila svoje aktivity do oblasti leteckej podpornej techniky v Banskej Bystrici a o aktivity v oblasti pozemnej vojenskej techniky v Trenčíne. Stala sa zakladajúcim členom skupiny MSM GROUP, pričom meno spoločnosti sa stalo podkladom aj pre meno celej Slovenskej zbrojárskej skupiny. MSM Martin sa stala najväčšou spoločnosťou v skupine MSM, a to v obrate a ziskovosti. Meno spoločnosti sa významne presadilo v zahraničí, kde smeruje 95 percent produkcie. Ako zakladajúci člen skupiny vychovala kľúčový personál na vytvorenie holdingového riadenia v celej skupine, pričom túto funkciu v rokoch 2015 až 2017 aj realizovala vo svojej prevádzke v Dubnici nad Váhom, ktorá sa nakoniec transformovala do súčasnej spoločnosti MSM holding od roku 2018. To sa stalo vzorom pre vytvorenie ďalších dcérskych holdingov pod skupinou CSG.

 

Koncentrácia

Prirodzeným vývojom rastu každej skupiny je nasledujúca koncentrácia na špecializované oblasti. K tejto fáze dospela aj skupina CSG, ktorá rozhodla o formálnom zriadení divízií a subdivízií so zameraním na

  • Aerospace – letecká technika / EI, STA, Retia, Job Air, .... /
  • Pozemnú vojenskú techniku / EXA, Tatra Defence Vehicles, MSM Trenčín /
  • Muníciu, technologické a špeciálne kontajnery, podpornú leteckú techniku /MSM GROUP,  14. Oktobar /
  • Železničný priemysel / Dako... /
  • Automotiv / Tatra Trucks .... /

Skupina MSM, ako historicky prvá formalizovaná subdivízia s centrálnym riadením v spoločnosti MSM holding, zostáva zodpovedná za oblasť celého životného cyklu munície, kontajnerovej techniky a podpornej leteckej techniky. V tejto súvislosti a teda z dôvodov špecializácie, sa však musí rozdeliť spoločnosť MSM Martin, ktorá v súčasnosti kumuluje až tri odlišné segmenty v troch samostatných prevádzkach. Pričom časť zameraná na pozemnú vojenskú techniku sa od roku 2020 stáva súčasťou divízie s rovnakým názvom spolu so spoločnosťami Excalibur Army a Tatra Defence Vehicles.

V praxi to zjednodušene znamená, že 1. 12. 2019 dochádza k rozdeleniu spoločnosti MSM Martin, pričom vznikajú spoločnosti

  • MSM Nováky, a.s.
  • MSM Banská Bystrica, a.s.
  • MSM Trenčín, s. r. o., –  vznik najneskôr do konca 06/2020 – právny presun do novej divízie

Značka MSM, ktorá sa doteraz budovala na trhu, zostáva v mene každej spoločnosti aj naďalej. Všetkým zamestnancom a manažmentom doterajších prevádzok, ďakujeme za úspešné predchádzajúce roky, kde sa ich práca odzrkadlila na značke MSM známej v zahraničí, a prajeme veľa úspechov v nových samostatných spoločnostiach, kde budú pokračovať hrdo vo svojich pracovných úspechoch. Prevádzke MSM Trenčín želáme veľa úspechov v spolupráci v novovzniknutej divízii Pozemnej vojenskej techniky.