Odbor skúšobníctva ZVS sa zaoberá aj výskumom a vývojom

Odbor skúšobníctva ZVS holding, a. s. je nie len skúšobným pracoviskom, ale v čoraz  väčšej miere sa zapája aj do vývojových a výskumných aktivít a participuje na rôznych projektoch riešených v rámci skupiny MSM GROUP. Po minuloročnom vybudovaní Laboratória stability výbušnín, ktoré bolo vybavené modernými prístrojmi a rozšírila sa oblasť skúšania výbušnín, pokračuje jeho rozvoj aj tento rok.

Prvý septembrový týždeň sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci výzvy INTERREG SK-CZ, zameranej na Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi. Ide o projekt vývoja nových pyrotechnických zloží, ktoré budú spĺňať aktuálnu legislatívu v oblasti nakladania s chemickými látkami (REACH) a vplyvov na životné a pracovné prostredie. Okrem samotného vývoja, je v rámci projektu riešená aj úprava technológie výroby zloží a rozšírenie  vybavenia Odboru skúšobníctva. Konkrétne ide o diferenciálny termický analyzátor (na stanovenie termických vlastností, čistoty látok a degradácie materiálov), zariadenie na meranie citlivosti výbušnín, analyzátor na stanovenie svietivosti a doby horenia stopoviek a špeciálny softvér, ktorý na základe zloženia výbušniny dokáže simulovať jej správanie, produkty rozkladu a vypočítať výbuchové parametre. O žiadosti by malo byť rozhodnuté do konca roka 2019, začiatok riešenia projektu je naplánovaný od januára 2020 a trvať by mal 24 mesiacov. Projekt bol pripravený spolu s cezhraničnými partnermi v ČR – so spoločnosťou STC Brno a Univerzitou Pardubice. Prípravou projektu sa nám podarilo rozšíriť aktivity s Ústavom energetických materiálov Univerzity Pardubice v oblasti skúšania a testovania výbušnín, tvorbou rešerší a publikácií.

Spoluprácu sme nadviazali aj s ďalšou vysokoškolskou inštitúciou, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem výmeny aktuálnych publikácií a informácií v oblasti chémie výbušnín a výbušných látok, absolvovali exkurziu v ZVS holding študenti študijného odboru Forenzná a kriminalistická chémia spolu so svojimi pedagógmi. Toto partnerstvo dáva do budúcna možnosti aj v oblasti návrhu záverečných prác a prípravy spoločných výskumných projektov, keďže ZVS holding je držiteľom Osvedčenia o vykonávaní výskumu a vývoja od Ministerstva školstva SR.

Projektom, ktorý smeruje do finále je návrh zloženia a technológia výroby  pyrotechnických zloží do hasiacich zariadení pre zahraničného zákazníka. Pripravujú sa záverečné skúšky, ktoré potvrdia správnosť pripravenej poloprevádzkovej overovacej série. V prípade pozitívnych výsledkov sa rozšíri portfólio vyrábaných produktov v ZVS holding aj o generátory hasiacich zariadení.

Ďalším vývojovým zameraním sú povrchové ochrany. Okrem kurzu Povrchové ochrany kovových materiálov, ktorý máme akreditovaný ministerstvom školstva, by sme mali zaobstarať v dohľadnom čase koróznu komoru, kde bude možné simulovať rôzne prostredia a predpovedať životnosť povrchových ochrán. Doplní sa, resp. rozšíri sa testovanie k používaným klimatickým komorám. Budeme mať možnosť vykonávať väčšinu skúšok povrchových ochrán vo vlastnej réžii. Aktuálne sa zaoberáme formuláciou zloženia a testovaním nových náterových systémov na báze polyuretánových farieb, ktoré musia byť okrem iného odolné aj dekontaminačným prostriedkom. Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok bude možné tento náterový systém zaradiť medzi špeciálne náterové systémy, ktoré spoločnosť ZVS holding dokáže ponúknuť zákazníkom.