Na stiahnutie

Na stiahnutie

  1. Úvod
  2. Na stiahnutie

Dokumenty

Licensing procedure

MSM GROUP is under Act No. 392/2011 Coll. when trading with defence industry products which regulates the conditions and control of foreign trade activities with defence industry products in the Slovak Republic.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/392/20191201

https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia/zahranicny-obchod-vyrobky-obranneho-priemyslu?csrt=7387891762195297579

Following the above-mentioned Act, MSM GROUP carries out foreign trade activities with defence industry products based on, within the scope and under the conditions laid down in the decision of the Ministry of Economy, issued as a licence for the import or export of defence industry products.

The Ministry of Economy shall grant the licence separately for each business case, after a thorough assessment and the approval of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Defence, the Slovak Information Service and the National Security Office, with emphasis on the applicable international sanctions regulating foreign trade activities with defence industry products.

https://www.mzv.sk/diplomacia/temy/medzinarodne-sankcie

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0

https://ekrcis.financnasprava.sk/ISSTInet/TARICSK/Measure_B.aspx

MSM GROUP also complies with United States laws governing export controls with extraterritorial effect in its foreign trade activities in defense-related products, equipment, technology, software, technical data, know-how, and services that are subject to ITAR or EAR regulation.

 

Licenčné konanie

MSM GROUP sa pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu riadi Zákonom č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, ktorý v Slovenskej republike upravuje podmienky a kontrolu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/392/20191201

https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia/zahranicny-obchod-vyrobky-obranneho-priemyslu?csrt=7387891762195297579

V zmysle uvedeného zákona MSM GROUP vykonáva zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v rozhodnutí ministerstva hospodárstva, vydanom ako licencia na dovoz alebo na vývoz výrobkov obranného priemyslu.

Ministerstvo hospodárstva udeľuje licenciu samostatne na každý obchodný prípad, a to po jeho dôkladnom posúdení a súhlasnom vyjadrení ministerstva zahraničných vecí, ministerstva vnútra, ministerstva obrany, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu, s dôrazom na platné medzinárodné sankcie upravujúce zahraničnoobchodnú činnosť s výrobkami obranného priemyslu.

https://www.mzv.sk/diplomacia/temy/medzinarodne-sankcie

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0

https://ekrcis.financnasprava.sk/ISSTInet/TARICSK/Measure_B.aspx

MSM GROUP pri zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, týkajúcej sa výrobkov, zariadení, technológií, softvéru, technických údajov, know-how a služieb, ktoré podliehajú regulácii ITAR alebo EAR, postupuje tiež v súlade s právnymi predpismi Spojených štátov amerických upravujúcimi kontrolu vývozu s extrateritoriálnym účinkom.

Informovanie širokej verejnosti

 

Všeobecno-technické podmienky upravujúce kritéria vstupu a pohybu osôb a motorových vozidiel v areáli ZVS holding, a.s.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj

Všeobecné obchodné podmienky pre ​nákup

 

Prevencia závažných priemyselných havárií

Povinnosťou každého prevádzkovateľa podniku zaradeného podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií je informovať verejnosť, ktorá môže byť dotknutá prípadnou závažnou priemyselnou haváriou (ZPH).

 

Lokálna distribučná sieť ZVS holding, a.s.

Dodávka plynu

Štandardy kvality

 

Miestna distribučná sústava ZVS Holding a. s.

 

Prepravné poriadky

 

Certifikácia

 

ISO dokumentácia MSM Services

ISO dokumentácia MSM Export

ISO dokumentácia MSM Martin

ISO dokumentácia ZVS holding

ISO dokumentácia ZVS Impex

ISO dokumentácia VOP Nováky