Vybudovali sme jedinečné vývojové pracovisko
Späť

Vybudovali sme jedinečné vývojové pracovisko

Dva a pol roka aktívnej práce v rámci projektu Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH pod vedením doc. Olšovského.

Dva a pol roka aktívnej práce v rámci projektu Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH pod vedením doc. Olšovského, je v úspešnom finále. Poslednou aktivitou bolo stretnutie všetkých členov riešiteľského tímu v Dubnici nad Váhom.

V rámci projektu podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ sa podarilo vybudovať jedinečné Vývojové pracovisko pyrotechnických zloží a poloprevádzkové pracovisko na overovanie nových technológií ich výrob, vrátane moderného prístrojového vybavenia. Tiež bolo rozšírešné naše skúšobníctvo o špičkové testovacie prístroje. Samozrejmosťou je aj rekonštrukcia priestorov tak, aby spĺňali aktuálne náročné podmienky.

Spolu s cezhraničným partnerom STC, s. r. o Brno a odborníkmi z Fakulty chemicko-technologickej Univerzity Pardubice sa podarilo vytvoriť výkonný tím, ktorý dosiahol excelentné výsledky. Okrem ekologizácie pyrotechnických zloží sa nám podarilo vyriešiť aj ekologickú likvidáciu odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe, a v neposlednom rade aj zefektívniť samotnú technológiu výrob.

Veľkým prínosom projektu je nadviazanie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja pyrotechnických zloží a traskavín, ako kľúčových produktov našej spoločnosti. Do riešenia projektu boli zapojení aj študenti vysokých škôl, ktorí riešili celkom 4 záverečné práce týkajúce sa problematiky projektu.

V rácmi edukačnej časti bola aj vydaná odborná príručka Toxikológia výbušnín, ktorá stihla nájsť miesto aj vo viacerých univerzitných knižniciach v rámci SR a ČR.

Všetci dúfame, že dobre rozbehnutá spolupráca medzi partnermi bude pokračovať.